Salgsbetingelser og praktisk informasjon

Salgsbetingelser

– for forbrukerkjøp av varer over Internett

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standardsalgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven,og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene,
men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikterforhandelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt
særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Partene

Selger er WWW.DENVILJEGHA.NO CECILIE DIBBERN LYDERSEN, Åslyvegen 5, 7562 Saksvik, bestill@denviljegha.no, tlfnr 45 09 05 81, orgnr 821726042, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen,

Betaling og levering

Betaling gjøres med kontooverføring eller via Vipps. Betaling må skje innen 3 dager etter at varen er bestilt. Varer som ikke blir betalt innen 3 dager vil bli lagt ut for salg. Vi sender ut varen når betalingen er gjennomført.

Ferdig sydde varer sendes innen 2 virkedager. “Design din egen”-varer sys og sendes innen 14 dager.
Du mottar en mail når varene er sendt fra oss.

Frakt eller henting

Fri frakt for bestillinger over kr 1200,-. For varer under kr 1200,- er porto kr 55,-. Alternativt pakke med sporing etter gjeldende satser.
Det er også mulig å hente varer på Saksvik. Vi tar kontakt på mail for å avtale henting senest to virkedager etter bestilling hvis du velger å hente.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Det er ikke angrerett på plagg som er spesialbestilt.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe.
I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema,
e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:
• Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
• Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager
fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen,
med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.
Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpe- summen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelps- forsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette inne- bærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangel- full og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.


Praktisk informasjon

Vasking og stryking

Plaggene som ikke er sydd med ull kan vaskes på 40 grader. Plagg med ull må vaskes på ull-program. Ikke bruk tørketrommel. Dersom du kjøper plagg med vinyltrykk kan du bruke en tynn klut mellom strykejernet og trykket. Ikke stryk direkte på trykket, ettersom det vil løsne (påført med varme).

Størrelser

Størrelsen på vanlige luer hos oss:
2-4 år – 48/50 cm
4-9 år – 52/54 cm
10 år-voksen – 56/58 cm 
voksen – 60/62 cm
Firkantluene har disse størrelsene:
0-4 mnd – 38-42 cm
4-12 mnd – 42-46 cm
1-2 år – 46-50 cm
2-4 år – 50-54 cm
Pannebånd:
2-4 år – 48 cm
4-6 år – 50 cm
6-10 år – 53 cm
10 år-voksen – 55 cm

Mål hodeomkretsen før du bestiller. Hvis barnet har 48 cm i hodeomkrets, velger du størrelsen 48/50.

Veiledende prisliste